Vážení zákazníci, využite najlepšie ceny na trhu od výrobcu s 28 ročnou tradíciou.

Infolinka (8:00-16:00) 0911 338 433
Loading...

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Pridajte produkty do košíka.

Reklamačný poriadok

Vážený zákazník,

žiadame Vás o zaslanie čísla účtu, dokladu o kúpe tovaru a fotodokumentácii vzniknutého problému.
Prílohy emailu (fotodokumentácia + doklady) môžu mať dohromady maximálne 15MB inak nebude email doručený.
Reklamácia matracov musí byť doložená fotografiou bez poťahu a na pevnom rovnom podklade "na zemi", matrac musí byť vidieť celý.
U matracov s polyuretánovou penou sú povolené nasledujúce vlastnosti, zmeny a odchýlky:
a) strata výšky po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max. 15% z výšky matraca. ( plus pri profile - 1 cm v strednej časti )
b) tolerancia rozmerov matraca podľa STN EN 1334 v dĺžke a šírke je - 20 mm, tolerancia výšky matraca je +/- 10mm alebo 10 % (nižšia z týchto hodnôt)
c) u matracov v dĺžke nad 200 cm prebieha dolepovanie materiálu na požadovaný rozmer.
Príklad dokumentácie:

Reklamace

Podklady k reklamáciám zasielajte na email : reklamace@purtex.cz

V prípade, že podklady nebudú zaslané podľa inštrukcií vyššie, reklamácia sa automaticky zamieta pre nesúčinnosť.

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto reklamačné podmienky boli vypracované v zmysle zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a vzťahujú sa na kúpne zmluvy na tovar uzavretý s predávajúcim. Predávajúcim je spoločnosť PURTEX s. r. o., , zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 132783, (ďalej len „Predávajúci"). reklamačnými podmienkami pred uzavretím kúpnej zmluvy, pričom uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru súhlasí s týmito reklamačnými podmienkami.Kupujúci je povinný po celú dobu užívania zakúpeného tovaru venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania tohto tovaru.Zároveň je dôležitá jeho pravidelná údržba.Nesprávna, nevhodná alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť, pričom s odporúčanou údržbou a ošetrovaním tovaru je kupujúci oboznámený v návode na použitie, ktorý je súčasťou dodávky tovaru.Pred prvým použitím tovaru predávajúci odporúča riadne preštudovať tieto reklamačné podmienky vrátane príslušného návodu na použitie. užívanie tovaru v rozpore s návodom na použitie zodpovedá kupujúci za vady vzniknuté týmto neodborným zaobchádzaním, resp. zaobchádzaním a používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté týmto neodborným zaobchádzaním, resp. zaobchádzaním a užívaním tovaru v rozpore s návodom na použitie, ako aj za vady uvedené v ods. II. 1. týchto reklamačných podmienok.

 

II. Základné podmienky uplatnenia vád tovaru

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou sú výrobné vady, alebo vady materiálu použitého na výrobu tovaru.

 

II. 1. Za chybu nemožno považovať najmä:

- chyby vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredia alebo iným parametrom stanoveným výrobcom - chyby vzniknuté mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním - chyby tovaru spôsobené živlami - chyby tovaru vzniknuté poškodením v dôsledku nadmerného zaťažovania, alebo používania v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii - opotrebenie spôsobené bežným používaním - vyblednutie dezénu poťahovej látky - škody vzniknuté dodatočnou úpravou spotrebiteľom - farbu peny

 

II. 2. Povolené zmeny a odchýlky matracov:

U matracov s polyuretánovou penou sú povolené nasledujúce vlastnosti, zmeny a odchýlky: a) strata výšky po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max. 15%. b) zmena tvrdosti po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max. 40%. c) tolerancia rozmerov matraca podľa STN EN 1334 v dĺžke a šírke je - 20 mm, tolerancia výšky matraca je +/- 10mm alebo 10 % (nižšia z týchto hodnôt) d) prípustná tolerancia tvrdosti polyuretánového jadra matraca (odporu proti stlačeniu v kPa) podľa STN EN ISO 3386-1 je +/- 15% e) u matracov v dĺžke nad 200 cm prebieha dolepovanie materiálu na požadovaný rozmer. Táto výrobná operácia (konštrukčný spoj) nemá vplyv na funkčnosť a úžitkové vlastnosti matraca.

 

II. 3. Ďalšie ustanovenia:

Matrace PURTEX majú pevný, alebo snímateľný poťah - pri manipulácii so snímateľným poťahom je nutné dbať na to, aby návlek ani jadro matraca neboli poškodené nevhodným postupom snímania a navliekania poťahu. Matrac je nutné ošetrovať podľa symbolov všitých do lemu každého matraca. Nie je vhodné, aby matrac bol vystavený svetelnému žiareniu, ktoré urýchľuje blednutie poťahu matraca. Matrac je nutné čistiť iba výrobkami na to určenými a je nutné dbať na návod výrobcu čistiaceho prostriedku. Matrac jedenkrát mesačne odporúčame vysať od prachu av zmysle jej pozdĺžnej osi otočiť. Je nutné dbať na správnu voľbu podložky alebo roštu matraca podľa jeho typu. U komprimovaných matracov je nutné nechať matrac po vybratí z obalu v kľudovom stave po dobu 48 hodín bez záťaže.

 

III. Riadna reklamácia

Základným predpokladom riadnej reklamácie je predloženie dokladu o kúpe tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad), reklamovaného tovaru, dodacieho listu a prípadne záručného listu. Reklamovaný tovar musí byť kompletný av úplnom stave, musí byť v hygienicky prijateľnom stave (tzn. akokoľvek neznečistený, suchý, hygienicky nezávadný, apod.), pokiaľ možno v pôvodnom, alebo zodpovedajúcom náhradnom obale, vhodnom pre transport tovaru. Tovar nesmie byť prehnutý ani zrolovaný, okrem komprimovaných matracov. Po dohode s predávajúcim môže byť dodaná k reklamačnému konaniu iba chybná časť. Vada, ktorá sa prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za vadu, ktorú vec mala od samého začiatku. Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí riadne prezrieť. Pokiaľ tak neurobí, predávajúci nenesie zodpovednosť za zjavné vady tovaru, ibaže výslovne uistil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek vád, alebo vadu ľstivo zastrel. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za vady spôsobené pri preprave tovaru dopravným prostriedkom kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný overiť správnosť počtu tovaru a neporušenosti ich obalu. Pokiaľ má tovar pri prevzatí porušený obal, kupujúci je povinný presvedčiť sa o celistvosti a neporušenosti tovaru. Toto je nutné uviesť do dodacieho listu, inak právo na reklamáciu na mechanické poškodený tovar zaniká. Podľa § 2112 Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný oznámiť vady predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, u skrytých vád najneskôr do dvoch rokov po odovzdaní veci. Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. Ak je kupujúci podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že kúpa sa týka aj jeho podnikateľskej činnosti, je povinný oznámiť vady predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, u skrytých vád najneskôr do 1 roku po odovzdaní veci. Na také kúpne zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode, najmä ust. § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka. Zvláštnou kapitolou je predaj na diaľku - predaj po internete alebo na výstavách, ktorý sa riadi podľa ustanovení § 1829-1838 Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách.

 

IV. Dĺžka práva z chybného plnenia a uplatnenia reklamácie

Právo z vady (reklamácie) musí byť kupujúcim uplatnené v dobe 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak) od prevzatia tovaru pri kúpe a ak nie je tovar osobne odobraný v prevádzke predávajúceho, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar kupujúci prebral od dopravcu. Dĺžka práva z vadného plnenia (ďalej tiež záručná doba) sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave, a to až do doby, kedy bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný tovar prevziať. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať. Záručná doba je všeobecná administratívna lehota, ktorá nemá žiadnu priamu súvislosť s obvyklou životnosťou konkrétneho výrobku. Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje (nie je možné uplatniť) na tovar predávaný za nižšie ceny, u ktorého bola nižšia cena dojednaná práve s ohľadom na vady. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu od objavenia vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady a znehodnotenie tovaru, alebo znemožniť objektívne posúdenie skutočných príčin súčasného stavu tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie. Miestom uplatnenia reklamácie je akákoľvek prevádzka predávajúceho, alebo jeho sídlo. V prípade, že kupujúci tovar vyrobený, alebo predávaný spoločnosťou PURTEX s. r. o. zakúpi od iného predajcu (ďalej len tretia osoba), je kupujúci oprávnený zvoliť, či uplatní reklamáciu u tretej osoby, alebo priamo u firmy PURTEX s. r. o. alebo dodaním novej veci), má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na vrátenie vadnej veci (do výšky obvyklých nákladov na prepravu). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci žiadny nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dovozovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv). V prípade neoprávnenej reklamácie je tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslané na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Ak uplatní kupujúci právo z vady predaného tovaru riadnym spôsobom, bude reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nebude dohodnuté inak. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne kompetentný pracovník výrobcu/predajcu. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru, uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis, alebo odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo reklamovaný tovar prijme na odborné posúdenie, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu. O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, čo je predmetom reklamácie, aký spôsob riešenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane zdôvodnenia pri zamietnutí reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol. Predávajúci má právo na vybrané druhy tovaru stanoviť dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, ktorú vyznačí na faktúre.

 

V. Vybavenie reklamácie

V. 1. Chyby odstrániteľné:

Ak tovar vykazuje odstrániteľnú vadu, tzn. vadu, ktorú možno odstrániť opravou, má kupujúci právo na to, aby tovar bol uvedený do bezchybného stavu opravou, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, výmenou veci s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo vadu sám spôsobil. V prípade vady odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej vady po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných vád, tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne po tretej. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v čase uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

 

V. 2. Chyby neodstrániteľné:

Ak tovar vykazuje neodstrániteľnú vadu, tzn. vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti a tovar nemožno riadne užívať, ako tovar bez vady, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru za nový (na prianie kupujúceho a po dohode s predávajúcim je možné vymeniť za akýkoľvek tovar ) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu tovaru (napr. vady estetické) a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupňa a spôsob opotrebovania tovaru, dĺžku jeho používania a na možnosti ďalšieho použitia. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej vybavenia, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie, ktorý kupujúci bude povinný uhradiť do 10 dní jeho vyúčtovania.

 

VI. Záverečné ustanovenia

V prípade, že dôjde medzi firmou Purtex s.r.o. a spotrebiteľom na vznik spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR
Štepanská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.sk
Web: 
adr.coi.cz .

Tieto reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2015. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačné podmienky jednostranne meniť. PURTEX s. r. o. 1. 1. 2015